ตารางการใช้ห้องเรียน-ห้องประชุม
อัตราค่าไฟฟ้าห้องประชุม-ห้องเรียน
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
นักการภารโรง


DSC_1088.JPG

แถวล่าง จากซ้ายไปขวา

1.ธนิตา ศรีสุวะ(ตึก 7 ชั้น ชั้น 6) 2.เพ็ญประภา มูลแก่น(บรมคุณ ชั้น 4) 3.เสน่ห์ นาคสันเทียะ(ตึก 7 ชั้น ชั้น 4)

4.สุนีย์ ธงสันเทียะ(ตึก 7 ชั้น ชั้น 8) 5.อุดมลักษณ์ ไชยโย(สุทธาทิพย์) 6.สุหรรษา นิสัยคล้า

7.วราลี โผดนอก(ห้องถ่ายเอกสาร) 8.กัญญารัตน์ เผ่าชวด(ตึก 7 ชั้น ชั้น 2) 9.สุจิน วัฒนกสิกรรม(ห้อง LRC)


แถวกลาง จากซ้ายไปขวา 

1.สุวรรณ เสนาวงค์(บรมคุณ ชั้น 9) 2.สมปอง ปิ่มขุนทด(บรมคุณ ชั้น 3) 3.ชุดาภา ชังม่วง(บรมคุณ ชั้น 1)

4.สมคิด ขวัญโพธิ์ชา(บรมคุณ ชั้น 7) 5.ติ๋ม ธนาธิโช(ตึกศักรินทรภักดี) 6.สุมาลี พึ่งทรัพย์(ตึกราชูปถัมภ์ ชั้น 1-6)

7.พิชาชา งามขุนทด(บรมคุณ ชั้น 8) 8.ละเมียด ปลื้มสุข(ย่อยกระดาษ) 9.เยาวลักษณ์ บำรุงสุข(บรมคุณ ชั้น 5)


แถวบน จากซ้ายไปขวา

1.ละออง เหล่าวงษี(บรมคุณ ชั้น 2) 2.บังอร จันน้ำคบ(บรมคุณ ชั้น 6) 3.บุญเลี้ยง มั่งมีศรี(ตึกราชูปถัมภ์ ชั้น 7-9)

4.อมรรัตน์ เผ่าชวด(เฉลิมฯ ชั้น 1-4,10) 5.อนารัตน์ พ่วงลา(เฉลิมฯ ชั้น 8) 6.พิทักษ์ กาหาวงษ์(คนสวน)

7.สุชาติ จันทร์ศรี(พนักงานขับรถ) 8.ชม ศรีนวล(ยาม) 9.นายศักดา จันน้ำคบ(พนักงานขับรถ)

10.สุวรรณ์ พลัมจีน(เฉลิมฯ ชั้น 2,9) 11.สำเนา แช่มชื่น(ตึก 7 ชั้น ชั้น 7) 12.คำปั่น พรหมขลิบนิล(ตึก 7 ชั้น ชั้น 5)

13.กัลปังหา พงษ์พิทักษ์(ตึกสุทธาทิพย์) 14.ดวงใจ ธุนาสูรย์(ตึก 7 ชั้น ชั้น 1) 15.ลั่นทม นันติห้วย(ตึก 7 ชั้น ชั้น 3)


[กลับไป]